Algemene voorwaarden

Alle diensten en/of werkzaamheden worden door De Jong Ars Juris verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, waarop onderstaande algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1. De Jong Ars Juris B.V. (hierna te noemen ‘de opdrachtnemer’) is een besloten vennootschap die zich de uitoefening van de rechtspraktijk/advocatenpraktijk en de belastingadviespraktijk ten doel stelt; zij is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 33227874.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, op alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen, alsmede op alle andere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van de opdrachtnemer, alle personen die bij of voor de opdrachtnemer al dan niet in dienstverband werkzaam zijn en alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld.

3. Alle opdrachten en andere werkzaamheden worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer, ook indien het de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch zoveel mogelijk met inachtneming van de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
De opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; de opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4. Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelt die niet in haar organisatie werkzaam zijn, zal de keuze, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gegeven opdrachten houden tevens de bevoegdheid in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt. Op verzoek wordt inzage gegeven in de polisvoorwaarden.

6. De uitvoering van de verstrekte opdracht of andere werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of uitkomst van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
De opdrachtgever is slechts gerechtigd om de inhoud van de door de opdrachtnemer ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden aan een derde kenbaar te maken, indien de opdrachtgever deze derde voorafgaand wijst op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en bewerkstelligt dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

7. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een honorarium vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van kantoorkosten verschuldigd overeenkomstig de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven en berekeningsmethodieken. De opdrachtnemer is gerechtigd deze (periodiek) te wijzigen. Op verzoek wordt inzage gegeven in de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven en berekeningsmethodieken.
Daarnaast worden de kosten die door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (verschotten), volledig aan de opdrachtgever doorberekend.

8. De door de opdrachtnemer te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na de datum van de declaratie te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn.

9. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een geschil dat tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever mocht ontstaan.

10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook in verband met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden jegens de opdrachtnemer, de bestuurder(s) van de opdrachtnemer, de personen die bij of voor de opdrachtnemer al dan niet in dienstverband werkzaam zijn en de personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

11. Na beëindiging van de opdracht worden de daarop betrekking hebbende stukken, bescheiden en overige gegevens gedurende maximaal zeven jaar door de opdrachtnemer bewaard. Na ommekomst van deze termijn heeft de opdrachtnemer het recht deze stukken, bescheiden en overige gegevens volledig te vernietigen.